BKT me kredinë e re: “Kredia Shtëpia e Lumtur”

BKT me kredinë e re: “Kredia Shtëpia e Lumtur” Një ofertë e re për kredi hipotekore!

Kushtet e Kredisë Shtëpia e Lumtur:
5% interes për vitin e parë
0% interes për 5 vitet e fundit

Afati – 25 vjet
Shuma maksimale – Deri në 50.000.000 Lekë
Vlera e financimit – deri në 80% te vlerës së investimit
Normat e interesit për Kredi për Shtëpi
Oferta – Norma e interest do të jetë 5 % deri në 31.12.2014 dhe 0% pë 5 vitet e fundit

Klient preferencial:
– 5 % deri në 31.12.2014, më pas do të jetë Bono Thesari 1-vjeçare + 1.5 %.
– 0% interes për 5 vitet e fundit

Klient pagamarrës në BKT:
5 % deri në 31.12.2014, më pas do të jetë Bono Thesari 1-vjeçare + 1.7 %.
0% interes për 5 vitet e fundit

Klient pagamarrës në çdo banke:
– 5 % deri në 31.12.2014, më pas do të jetë Bono Thesari 1-vjeçare + 1.8 %.
– 0% interes për 5 vitet e fundit

Klient Standard
– 5 % deri në 31.12.2014, më pas do të jetë Bono Thesari 1-vjeçare + 2.5 %.
– 0% interes për 5 vitet e fundit
*Oferta e mësiperme do të jetë vetëm për një afat maturimi prej 25 vjet. Për afate të tjera kreditimi, norma e interesit pas vitit të parë me normë interesi  prej 5% do të jetë e ndryshme nga oferta e mësipërme.

Dokumentacioni për Kredi për Shtëpi

1.Dokument identifikimi (Fotokopje e kartës së identiteti për klientin dhe dorëzanësit)

2.Çertifikatë Familjare (origjinale) per kredimarrësit dhe dorëzanësit

3.Vërtetim i pastër nga Gjykata dhe Prokuroria

4.Vërtetim i Pagës (origjinal) dhe gjendjen e llogarisë bankare për 6 muajt e fundit.

Nëse të ardhurat nuk janë nga pagat, shihni më poshtë për dokumentacionin e
nevojshëm:
Për persona të vetë-punësuar ose të liçensuar si persona fizikë:

 • Ekstrakti i QKR-së (Lëshohet nga Zyra Kombëtare e Regjistrimit).
 • Çertifikatë Liçense nga Zyra e Tatim-Taksave.
 • Vërtetim nga Zyra e Tatim-Taksave ku të përcaktohet se klienti i ka shlyer të gjitha detyrimet tatimore.
 • Vërtetim nga zyra e Tatim-Taksave mbi deklarimin e të ardhurave

Për pronarë (ose bashkë-pronarë) të një kompanie:

 • Vendimi i Gjykatës të regjistrimit si person juridik.
 • Liçensë nga Zyra e Tatim-Taksave
 • Akti i Themelimit dhe statuti i kompanisë
 • Deklaratë nga Zyra e Tatim-Taksave që vërteton se kompania i ka shlyer të gjitha detyrimet (origjinale).
 • Vërtetim nga Zyra e Përmbarimit
 • Bilanci i sigluar nga zyra e Tatim –Taksave

Për pronarë të pasurive të paluajtshme (të ardhura nga qiratë):

 • Vërtetim/Certifikatë Pronësie
 • Kontrata e Qirasë

8. Vërtetim i origjinës së pronës së ofruar si kolateral

7. Vërtetim/Certifikatë Pronësie, kartela dhe harta e kolateralit të ofruar

9. Kontratë shitblerje, Kontratë Porosie ose Kontratë Sipërmarrje (sipas rastit) e noterizuar.

Për më tepër informacion klikoni në: http://bkt.com.al/Kredia-Shtepia-e-Lumtur.aspx

Pyetje, shkuaj koment ose në info@bankieret.com

1 Trackback / Pingback

 1. New loan from BKT: "Loan Happy Home" bankieri.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.