Të fundit

Normat e interesit te Bankes se Shqiperise

NORMAT E INTERESIT TË INSTRUMENTEVE TE BANKËS

Në këtë rubrikë jepen interesat aktualë të instrumenteve të politikës monetare të aplikuara nga Banka e Shqipërisë në marrëdhëniet e saj me bankat e nivelit të dytë. Gjithashtu publikohen edhe interesat e tregut ndërbankar të parasë – TRIBID dhe TRIBOR. TRIBID-i dhe TRIBOR-i janë mesatare e interesave të kuotuar nga bankat e nivelit të dytë për pranimin dhe për vendosjen e depozitave në tregun ndërbankar të parasë. Përveç përqindjes aktuale në këtë rubrikë do të gjeni edhe historikun e tyre.

Informacione të mëtejshme për ecurinë e përgjithshme të treguesve monetarë në Shqipëri, do të gjeni nëbazën e serive kohore.

Normat e interesit të Bankës së Shqipërisë
Marrëveshje riblerje njëjavore (Repo)
Marrëveshje riblerje njëjavoreNorma bazë3.75 %
Normat e interesit të depozitave
Depozita njëditoreNorma bazë minus 1.75%2.00 %
Normat e interesit të kredive
Kredia njëditoreNorma bazë plus 1.75%5.50 %
Interesi i remunerimit të rezervës së detyrueshme
Në lekë70% e normës bazë të Bankë së Shqipërisë2.62 %
Në euro00.00 %
Në usd00.00 %
Interesat në tregun ndërbankar të parasë
TRIBID ‘Interesi i kërkuar për pranimin e depozitave’
o/nnjëditor2.98 %
1Wnjëjavor3.39 %
1M1-mujor3.57 %
3M3-mujor3.96 %
6M6-mujor4.41 %
12M12-mujor5.13 %
TRIBOR ‘Interesi i ofruar për vendosjen e depozitave’
o/nnjëditor4.46 %
1Wnjëjavor4.23 %
1M1-mujor5.32 %
3M3-mujor5.99 %
6M6-mujor6.28 %
12M12-mujor6.71 %

Të të jera nga bankierët

Leave a comment

Your email address will not be published.


*