Financa publike transparente dhe efikasitet përdorimi të burimeve publike

Flet minstrja e financave

Anila Denaj
Anila Denaj

Transparenca e financave publike, disiplinë dhe efikasitet në menaxhimin dhe pëiriorimin e buirimeve publike në mënyrë qe të përmirësohet ofrimi i shërbimeve dhe zhvillimin ekonomik. Kjo është ajo që u përcoll nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, gjatë një takimi të organizuar nga Banka Botërore në bashkëpunim me MFE, për Sistemin e Integruar të Financave Publike.”Objektivi kryesor i AFMIS (Albanian Financial Management Information System) është të përmirësojë vendimmarrjen, analizën e politikave dhe raportimin mbi zbatimin e Sistemit të Planifikiinit të Integruar Shqiptar. Është një koordinim më i mirë i fondeve të donatorëve për të përfshirë në mënyrë të plotë në buxhetin e shtetit të gjithë nevojat për të koordinuar dhe krijuar sisteme informatike, dhe atë të Sistemit Informatik të Menaxhimit të Ndihmës së Huaj (EAMIS), i cili duhet të menaxhpjë në mënyrë më efektive dhe të promovojë përdorimin e përgjegjshëm dhe transparenttë burimeve të këtyre ndihmave.

Anila Denaj
Anila Denaj

Ky sistem i integruar për menaxhimin financiar publik në Shqipëri do të jetë funksional për përdorim nga të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme brenda vitit 2019. Sistemi do të përdoret nga më shumë se 4000 punonjës të një jave të qeverisjes së përgjithshme, për të cilët në dy javët e ardhshme do të fillojë trajnimi i punonjësve”, u shpreh minishja. Më tej. Denaj nëpëi­gjigjetëkontributitmenaxherial të Bankës Botërore dhe atij financiar të vendeve partnere si Zvicra, Suedia dhe Bashkimi Evropian, Ministria e Financave dhe Ekonomisë është zotuar për një angazhim të plotë për realizimin e këtij procesi.”Këto janë sisteme që flasin me njëri­tjetrin, lehtësojnë vendimarrjen, përmirësojnë monitorimin dhe vlerësimin.

funksional për përdorim nga të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme brenda vitit 2019. Sistemi do të përdoret nga më shumë se 4000 punonjës të një jave të qeverisjes së përgjithshme, për të cilët në dy javët e ardhshme do të fillojë trajnimi i punonjësve”, u shpreh minishja. Më tej. Denaj nëpëi­gjigjetëkontributitmenaxherial të Bankës Botërore dhe atij financiar të vendeve partnere si Zvicra, Suedia dhe Bashkimi Evropian, Ministria e Financave dhe Ekonomisë është zotuar për një angazhim të plotë për realizimin e këtij procesi.”Këto janë sisteme që flasin me njëri­tjetrin, lehtësojnë vendimarrjen, përmirësojnë monitorimin dhe vlerësimin.

Është e rëndësishme të theksoj se ky projekt kërkon një vëmendje shumë të lartë dhe tani, në fazat që po flasim, vëmendja nga Ministria e Fmancave dhe Ekonomisë është e konfirmuar dhe kërkojmë që të punojmë të gjithë, në të gjithë sektorët, për të realizuar në vijim të gjithë hapat deri në finalizim”, përfundoi rninisbja ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj.

Nga gazeta Koha Jonë: https://www.kohajone.com/